هفت خانه که رحمت خدا به آن ها نازل نمی شود

درخواست حذف این مطلب
رسول اکرم(ص) فرمود: در هفت خانه رحمت پروردگار متعال نازل نمی شود؛ 1. خانه ای که در آن به امانت خیانت کنند. 2.خانه ای که در آن، مال زکات نداده باشند. 3. خانه ای که در آن وصیت مرده باشد که به آن عمل نکرده باشند (یعنی ورثه مخالفت کرده و اموال مورد وصیت میت را در آن خانه نگه داشته باشند.) 4. خانه ای که در آن زن طلاق گرفته باشد. 5. خانه ای که در آن، زن نافرمانی نسبت به شوهرش باشد. 6. خانه ای که در آن باشد. 7. خانه ای که در آن، زن از مال شوهرش ب د. منابع : المواعظ العددیه، بال هفتم، فصل دوم، ص 194 نصایح ، نوشته مرحوم آیت الله مشکینی زبده الاحادیث، جلد اول، ص 138 -